Menu

Algemene Voorwaarden

Algemene en leveringsvoorwaarden van De Graaf & Partners B.V.
Standerdmolen 8, unit 4.12
3995 AA Houten

Mei 2013

Artikel 1. Toepasselijkheid
 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, offertes, opdrachten en overeenkomsten, hoe ook genaamd, alsmede op de uitvoering daarvan en worden standaard bij elke offerte en orderbevestiging als pdf-attachment verstuurd alsmede zijn zij ter inzage op onze website algemene voorwaarden.
 2. Onze werkzaamheden voeren wij slechts uit onder de toepasselijkheid van deze voorwaarden. Wij stemmen niet in met toepasselijkheid van door wederpartij gehanteerde voorwaarden voor zover wederpartij daarnaar verwijst.
 3. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig wanneer deze door de directie schriftelijk zijn bevestigd.
Artikel 2. Aanbiedingen en offertes
 1. Alle offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij deze een termijn van aanvaarding bevatten. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt aanvaard, hebben wij het recht het aanbod binnen vijf werkdagen na ontvangst te herroepen. Offertes zonder een expliciete termijn van aanvaarding zijn geldig gedurende dertig dagen na de datum van offerte, doch worden geheel vrijblijvend gedaan.
 2. Mondelinge overeenkomsten komen tot stand wanneer de directie binnen 8 dagen na een opdracht te hebben ontvangen, deze schriftelijk hebben bevestigd.
 3. Telefonisch en per e-mail geplaatste opdrachten worden uitgevoerd conform de door ons gemaakte notities en daaraan gegeven interpretatie. Uiteraard is wederpartij bevoegd tegenbewijs te leveren.
 4. Alle bij een offerte of aanbieding verstrekte prijzen en andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Deze zijn voor ons slechts bindend indien dit uitdrukkelijk is bevestigd. Alle bij de offerte of aanbieding verstrekte documentatie en gegevens, blijft ons (intellectueel) eigendom en dient op eerste verzoek geretourneerd te worden.
Artikel 3. Prijzen
 1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen van overheidswege.
 2. Tenzij anders vermeld, geschieden alle prijsopgaven onder voorbehoud van prijswijzigingen. Indien wij met wederpartij een bepaalde prijs zijn overeengekomen, zijn wij niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs door de bij aflevering geldende prijs volgens onze op dat moment geldende prijslijsten en/of tarieven. Indien slechts een prijsopgave is gedaan zijn wij bovendien, in geval van verhoging van een of meer kostprijsfactoren, gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen. Indien de prijsverhoging meer dan 5 % bedraagt heeft wederpartij het recht de overeenkomst te ontbinden.
 3. Indien wederpartij een consument is, kan deze, indien een prijsverhoging plaatsvindt, binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst, deze ontbinden ongeacht het percentage van de verhoging.
 4. Opdrachten en overeenkomsten met een netto factuurwaarde van € 45,-- of minder, kunnen wij belasten met € 10,-- administratiekosten per levering.
Artikel 4. Leveranties
 1. Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dienen wij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld. De gestelde termijn voor nakoming zal minimaal 2 weken bedragen. Levertijden gaan lopen vanaf het moment dat de overeenkomst tot stand komt.
 2. Leveringen van goederen met een netto factuurwaarde van € 250,-- of meer geschiedt franco af bedrijf, magazijn of andere opslagplaats van ons. Het risico is nadien voor wederpartij. Wij verzekeren de goederen uitdrukkelijk niet, daarvoor dient wederpartij zelf te zorgen. Indien wederpartij transportverzorging of verzending door ons wenst, dan zullen wij daaraan uitvoering geven doch met de uitdrukkelijke bepaling dat het risico en de kosten voor de wederpartij zullen zijn.
 3. Onze binding aan een (overeengekomen) fatale termijn vervalt indien wederpartij wijzigingen in de specificaties van de opdracht wenst, tenzij de wijziging of het oponthoud van zo'n geringe betekenis is dat in redelijkheid binnen de termijn gepresteerd kan worden.
Artikel 5. Reclame
 1. Wederpartij is verplicht terstond na de levering de goederen grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan terstond schriftelijk te reageren onder nauwkeurige opgave van de gebreken. Zodra een termijn van 8 dagen na levering is verstreken, wordt wederpartij geacht met de levering in te stemmen, tenzij de gebreken redelijkerwijs eerst kunnen worden geconstateerd na 8 dagen. Ook dan dient terstond schriftelijk te worden gereageerd onder nauwkeurige opgave van de de gebreken.
 2. Onze prestatie geldt in elk geval als deugdelijk wanneer wederpartij het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden geleverd of in gebruik heeft doen nemen, met inachtneming van lid 1 van dit artikel.
 3. Wederpartij dient ons in staat te stellen de door hem gemelde gebreken te (doen) controleren. Stelt hij ons daartoe niet in staat dan wordt de reclame ongegrond bevonden.
 4. Indien sprake is van gebreken dienen wij de gebreken te verhelpen binnen een redelijke termijn van minimaal 14 dagen c.q. dienen wij de door wederpartij geleden schade te vergoeden conform het in het volgende artikel bepaalde.
 5. Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na onze voorafgaande schriftelijk toestemming, onder de door ons te bepalen voorwaarden.
 6. Voor gebreken in onze facturen geldt een klachttermijn van 8 dagen na dagtekening. Nadien wordt wederpartij geacht met het gefactureerde in te stemmen.
Artikel 6. Afwijkingen
 1. Kleur: Geringe afwijkingen bij kleurendruk kunnen geen reden voor afkeuring zijn.
 2. Aantal: Het leveren van 10% meer of minder dan de bestelde hoeveelheden is toegestaan en de daadwerkelijk geleverde aantallen zullen worden gefactureerd.
 3. Materiaal: Geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur, hardheid, satinage, dikte, stand van symmetrisch watermerk etc. geven geen reden tot afkeuring. Bij de beoordeling of levering buiten de toelaatbare grenzen afwijkt, moet een gemiddelde uit de levering worden genomen.
Artikel 7. Betaling
 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur.
 2. Is niet binnen de in het vorige lid genoemde termijn betaald, dan is wederpartij in verzuim zonder dat ingebrekestelling is vereist.
 3. Wij zijn gerechtigd vanaf de datum dat wederpartij in verzuim is een rente te berekenen van 1,5% per maand of gedeelte van een maand, met een minimum bedrag van € 40.- excl. BTW.
 4. Bovendien zijn wij gerechtigd buitengerechtelijke kosten, gepaard gaande met het niet of niet tijdig betalen van wederpartij in rekening te brengen conform het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, met een minimum van € 65,-- Bovenstaande geldt onverminderd ons recht op vergoeding van alle overige kosten, schade en interesten.
 5. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, bijvoorbeeld bij deelleveringen, dient voldoening eveneens te geschieden conform het vorenstaande.
 6. De door wederpartij gedane betaling strekt steeds ter afdoening van alle verschuldigde kosten en rente en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 7. Betaling dient te geschieden zonder enig recht op verrekening en/of opschorting, anders dan wederpartij volgens de wet toekomt.
Artikel 8. Ontbinding
 1. Een overeenkomst kan uitsluitend worden beëindigd hetzij door een gerechtelijk vonnis, hetzij door middel van een schriftelijke verklaring gericht bij aangetekend schrijven met bericht van ontvangst aan de andere partij, zulks uitsluitend vanwege het door die andere partij toerekenbaar tekortschieten in de nakoming van de op die partij rustende plicht tot nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst, onverminderd ander hem wettelijk toekomende rechten.
 2. Indien wederpartij ten tijde van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van een overeenkomst had ontvangen, kan deze overeenkomst slechts gedeeltelijk ontbinden en wel uitsluitend voor dat gedeelte, dat door ons alsdan nog niet is uitgevoerd. Bedragen die wij vóór de ontbinding hebben gefactureerd in verband met hetgeen wij reeds ter uitvoering van de overeenkomst hebben verricht en/of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden -voor zover zij dat niet reeds zijn/waren- op het moment van ontbinding direct opeisbaar.
 3. Wij kunnen in afwijking van het bepaalde in lid 1 de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving aan wederpartij geheel of gedeeltelijk beëindigen, in de gevallen als bedoeld in artikel 7 en indien wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, indien aan hem -al dan niet voorlopig- surseánce van betaling wordt verleend, indien hij anderszins niet in staat is aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen of indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd. Wij zullen terzake deze ontbinding nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
 4. Indien wederpartij een overeenkomst annuleert (tenzij wij nakoming vorderen) en/of weigert de zaken af te nemen, is hij verplicht de door ons reeds aangeschafte materialen en al dan niet bewerkte grondstoffen tegen kostprijs inclusief lonen en sociale lasten over te nemen en is hij bovendien een bedrag verschuldigd van 15% van de overeengekomen prijs.
 5. Wederpartij is verplicht ons te vrijwaren tegen vorderingen van derden tengevolge van annulering en/of weigering. Wanneer onze werkzaamheden bestaan uit het bij herhaling verrichten van soortgelijke werkzaamheden, dan zal de daarvoor geldende overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden voor onbepaalde tijd. Deze overeenkomst kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van ten minste 3 maanden.
Artikel 9. Aansprakelijkheid
 1. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die ontstaat doordat of nadat opdrachtgever de vervaardigde zaken na aflevering in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren. Wij zijn voorts niet aansprakelijk voor schade in de vorm van omzetderving of verminderde goodwill in het bedrijf of het beroep van de opdrachtgever.
 2. Wij aanvaarden aansprakelijkheid voor door wederpartij geleden schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van onze verbintenis, indien en voor zover deze aansprakelijkheid door onze verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering.
 3. Indien de verzekeraar om enige redenen niet tot uitkering overgaat is de aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag met een maximum van € 3.000,--
 4. In afwijking van lid 1 en lid 2 aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door onoordeelkundig gebruik van het geleverde of door het gebruik daarvan voor een ander doel dan waarvoor het naar objectieve maatstaven geschikt is, of voor schade in de vorm van omzetderving of verminderde goodwill in het bedrijf of beroep van de wederpartij.
 5. In geval van een onrechtmatige daad onzerzijds of van onze ondergeschikten zijn wij slechts aansprakelijk voor vergoeding van schade door dood of lichamelijk letsel. In deze gevallen is de aansprakelijkheid beperkt tot de uitkering die onze verzekering doet.
 6. Wij zijn niet aansprakelijk wegens schending van octrooien, licenties of andere rechten van derden door het gebruik van gegevens welke door ons of vanwege de opdrachtgever ter uitvoering van de opdracht zijn verstrekt. Wederpartij verleent te dien aanzien volledige vrijwaring aan ons. Wij zijn gerechtigd onze verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten tot het moment waarop onherroepelijk in rechte komt vast te staan dat door ons geen breuk op rechten wordt gemaakt.
 7. De in dit artikel opgenomen beperkingen gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van ons of een van onze leidinggevende ondergeschikten.
 8. Indien wij door een derde worden aangesproken voor schade waarvoor wij niet aansprakelijk zijn dient wederpartij ons te vrijwaren door de schade aan die derde te vergoeden, althans daarin te dragen overeenkomstig de Wet.
 9. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade aan door ons van de wederpartij ontvangen en door ons te bedrukken, te bewerken of te verwerken materiaal indien wederpartij ons niet uiterlijk bij het aangaan van de overeenkomst opgave heeft gedaan van de eigenschappen en aard van de materialen en deugdelijke informatie heeft verstrekt over de toegepaste (voor)bewerkingen.
Artikel 10. Overmacht
 1. Wij zijn niet aansprakelijk indien een tekortkoming het gevolg is van overmacht. Tijdens overmacht worden onze leveringsverplichtingen en andere verplichtingen opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van onze verplichtingen niet mogelijk is en langer duurt dan dertig dagen zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 2. Indien wij bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan onze verplichtingen hebben voldaan, of slechts gedeeltelijk aan onze verplichtingen kunnen voldoen, zijn wij gerechtigd het reeds afgeleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.
 3. Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt verstaan, omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die aan ons niet zijn toe te rekenen. Hieronder zullen onder andere zijn begrepen: transportmoeilijkheden, brand, diefstal met of zonder braak, overheidsmaatregelen, waaronder in ieder geval in- en uitvoerverboden, contingenteringen en bedrijfsstoringen bij onze leveranciers, wanprestaties door onze leveranciers, waardoor wij onze verplichtingen jegens wederpartij niet (meer) kunnen nakomen, alsmede gebrekkige medewerking, informatie of materialen van de wederpartij.
Artikel 11. Auteursrecht, industrieel eigendomsrecht, reproductierecht, eigendom productiemiddelen
 1. Wederpartij staat er voor in dat door de verveelvoudiging of het openbaar maken van de van wederpartij ontvangen zaken zoals kopij, modellen, tekeningen, foto's, films, digitale informatiedragers, computerprogrammatuur, stills, digitale bestanden etc. geen inbreuk wordt gemaakt op rechten die derden kunnen doen gelden op grond van de Auteurswet of andere regelgeving op het gebied van het Auteursrecht of het recht van de industriële eigendom dan wel het recht met betrekking tot onrechtmatige daad. Wederpartij vrijwaart ons voor alle aanspraken die derden krachtens vorenbedoelde wetgeving geldend kunnen maken.
 2. Indien ten aanzien van de juistheid van door derde gepretendeerde rechten als bedoeld in het vorige lid, gerede twijfel ontstaat of blijft bestaan, zijn wij bevoegd de nakoming van de overeenkomst op te schorten tot het moment waarop in rechte onherroepelijk komt vast te staan dat wij door de nakoming van de overeenkomst geen inbreuk op rechten maken.
 3. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, blijven wij steeds de rechthebbende op het auteursrecht en de intellectuele eigendom dat kan ontstaan op de door ons, bij de nakoming van de overeenkomst vervaardigde werken zoals concepten, ontwerpschetsen en -tekeningen, illustraties, cartoons, opgemaakte digitale bestanden, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, foto's, films en soortgelijke productie- en hulpmiddelen, ook als de desbetreffende werkzaamheden als afzonderlijke post in het aanbod of op de factuur zijn vermeld.
 4. De door ons, volgens onze vormgeving en opmaak te leveren of geleverde zaken, alsmede door ons geprogrammeerde bestanden en alle eerder genoemde productie- en hulpmiddelen in dit artikel, evenmin als een tot het wezenlijke van die vormgeving behorend gedeelte daarvan, mogen, ook indien of voor zover op de vormgeving ten dien aanzien geen auteursrecht of andere wettelijke bescherming voor ons bestaat, niet zonder onze schriftelijke toestemming in het kader van enig productieproces worden verveelvoudigd.
 5. Wederpartij verkrijgt na de levering door ons, het niet-exclusieve recht op gebruik van de door ons in het kader van de overeenkomst vervaardigde werken in de zin van het Auteursrecht of van werken in de zin van lid 3 van dit artikel. Het even bedoelde recht op gebruik is beperkt tot het recht van normaal gebruik en houdt met name niet in, het gebruik tot verveelvoudiging van deze zaken in het kader van enig productieproces.
Artikel 12. Wijzigingen voorwaarden
 1. Wij behouden ons voor zover het ons rechtens is toegestaan, het recht voor onze voorwaarden te veranderen waarbij de gewijzigde voorwaarden tussen ons en de wederpartij van kracht zullen zijn met ingang van veertien dagen nadat deze aan de wederpartij bekend gesteld zullen zijn, zonder dat deze tegen de gelding van de nieuwe voorwaarden tussen partijen geprotesteerd zal hebben. Bij ontstentenis van protest of annulering in genoemde termijn gelden de gewijzigde voorwaarden als geaccordeerde door wederpartij.
 2. In geval van protest tegen de gewijzigde voorwaarden heeft wederpartij de bevoegdheid om reeds gegeven (nog niet uitgevoerde opdrachten te annuleren binnen genoemde termijn van veertien dagen, tenzij wij verklaren -binnen veertien dagen na ontvangst van bedoeld protest- bereid te zijn opdrachten als genoemd uit te voeren op basis van de voorheen geldende voorwaarden.
 3. Indien wederpartij gebruik maakt van de hierboven aan hem gegeven bevoegdheid tot annulering zullen wij tot generlei schadevergoeding gehouden zijn en is wederpartij slechts gehouden tot voldoening van die goederen, werkzaamheden en diensten die reeds geleverd zijn.
Artikel 13. Toepasselijk recht en forumkeuze
 1. Op al onze overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, ook wanneer slechts één partij meent dat sprake is van een geschil, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het Arrondissement Utrecht, behoudens die geschillen waarin de kantonrechter bevoegd is. Wat deze laatste geschillen betreft gelden de wettelijke competentieregels ter zake.
 2. Indien de wederpartij een consument is heeft deze het recht gedurende een maand nadat wij ons op deze bepaling hebben beroepen, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde burgerlijk rechter.

Overige bepalingen

Artikel I. Verstrekkingen door de opdrachtgever
Slecht geschreven kopij, niet in behoorlijke staat verkerende originelen of bijgeleverde beelddragers en andere bijzondere moeilijkheden opleverende verstrekkingen van de zijde van de opdrachtgever, geven ons het recht op aanvullende berekening en die gespecificeerd door te berekenen als extra werk.
Artikel II. Het bewaren van productiemiddelen
Alle productiemiddelen zoals grafische beelddragers en grafische reprovormen, stansmessen e.d. worden slechts bewaard na schriftelijke opdracht van de opdrachtgever. Het bewaren wordt in rekening gebracht.
Artikel III. Eigendom productiemiddelen
Alle productiemiddelen zoals drukplaten, stansmessen, stempelplaten en ander grafisch materiaal, zijn onderdeel van de drukkerij-inventaris en blijven als zodanig eigendom van de drukker, ook al zijn zij op rekening gesteld aan opdrachtgever. De drukker is niet verplicht deze onderdelen te bewaren.
Artikel IV. Reproductierecht
Ten aanzien van de navolgende soorten periodieken:
 • Nieuwsbladen (geen dagbladen), advertentiebladen en tijdschriften, tenminste 3x per jaar verschijnend;
 • Organen van verenigingen, instellingen, stichtingen, bedrijven en genootschappen, tenminste 3x per jaar verschijnend;
Organen van verenigingen, instellingen, stichtingen, bedrijven en genootschappen, tenminste 3x per jaar verschijnend; Indien het de levering van periodieke uitgaven aan drukkers betreft en niet schriftelijk een opzeggingstermijn is overeengekomen, geldt voor de desbetreffende uitgaven dezelfde opzeggingstermijn die van toepassing is tussen de drukker en zijn opdrachtgever. Algehele opheffing van een uitgave moet worden aangekondigd met inachtneming van lid 2 van dit artikel. De opdrachtgever is verplicht de leverancier gedurende de opzegtermijn door te betalen, alsof de uitgave werd voortgezet, tenzij hij aantoont dat hem dit mogelijk was, in welk geval hij is gehouden tot vergoeding van de winstderving. De leverancier van periodieken is niet verplicht voort te gaan met het drukken wanneer de opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan. Indien de opdrachtgever meer dan éénmaal in gebreke is geweest , kan de leverancier onverminderd zijn verdere rechten een redelijke zekerheidsstelling eisen alvorens voort te gaan met drukken.
Artikel V. Afwijkingen
Afwijkingen in door de leverancier gebruikte materialen of halffabrikanten, die zijn toegestaan volgens de op de levering van deze materialen of halffabrikanten betrekking hebbende verkoopvoorwaarden, zijn geen reden voor afkeuring. Waar de aard der materialen of halffabrikanten daartoe aanleiding geeft, aanvaarden wij -ook zonder dat zulks aan de opdrachtgever is medegedeeld- geen aansprakelijkheid voor de houdbaarheid, hechting, lichtechtheid en kleurechtheid, slijtvastheid en dergelijke eigenschappen van de bedrukking. Ten aanzien van materialen of halffabrikanten die door of namens de opdrachtgever zijn bijgeleverd wordt deze aansprakelijkheid steeds uitgesloten.
Artikel VI. Klachten
Wanneer door de opdrachtgever of door derden, handelende op zijn last, niet gehandeld wordt overeenkomstig gemaakte afspraken of gesloten overeenkomsten, zal de opdrachtgever de leverancier niet aansprakelijk kunnen stellen voor schade, tengevolge hier van ontstaan. Evenmin zal de opdrachtgever de leverancier de verplichtingen kunnen opleggen door bijzondere maatregelen, de schade ontstaan door oorzaken in de vorige alinea genoemd, zoveel mogelijk te beperken, noch de leverancier aansprakelijk kunnen stellen voor het niet nemen van deze bijzondere maatregelen.